Drukuj

Dokumenty szkolne

Statut V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (tekst ujednolicony)

  Ceremoniał Wewnątrzszkolny

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

  Kodeks Ucznia

  Regulamin Klubu Wolontariusza "Jesteśmy z Wami"

  Instrukcja BHP szkoła

Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin działalności Rady Szkoły

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Regulamin wycieczek szkolnych (word_icozałączniki)

Regulamin wyjść poza teren szkoły (word_icozałączniki)

Regulamin dziennika elektronicznego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin wymiany zagranicznej

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin czytelni internetowej

Zasady BHP dla uczniów

Regulamin wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty,o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa – najważniejsze regulacje

Procedury

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

Procedura gromadzenia informacji o jakości pracy nauczyciela

Procedura monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Procedura realizacji zajęć do wyborów przez uczniów

Procedura obserwacji zajęć

Procedura kontroli wynikajacych z nadzoru pedagogicznego

Procedura doboru kadry pedagogicznej

Procedura wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura warunków, trybu udzielania zezwoleń oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Procedura organizowania wycieczek szkolnych

Procedura wyjść do obiektów sportowych znajdujących się poza szkołą

Procedura organizowania i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych

Procedura postępowania w razie wypadku

Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

 Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Procedura ewaluacji wewnętrznej

Procedura współpracy między szkołą a rodzicami

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Procedura tworzenia programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania:

na cykl kształcenia 2015-2018

na cykl kształcenia 2016-2019

na cykl kształcenia 2017-2020

na cykl kształcenia 2018-2021

na cykl kształcenia 2019-2022

na cykl kształcenia 2019-2023

Raporty z ewaluacji

Raporty z ewaluacji wewnętrznej szkoły:

Czerwiec 2011:
OBSZAR II - Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi
OBSZAR III - Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

Czerwiec 2012:
OBSZAR I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie: uczniowie są aktywni

OBSZAR I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymagania: Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów.

Czerwiec 2013:
OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie: Respektowane są normy społeczne.

Czerwiec 2014:
OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Czerwiec 2015:
OBSZAR I: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Czerwiec 2016:
OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Czerwiec 2017:
OBSZAR: Efektywność funkcjonowania biblioteki szkolnej. Rozwój czytelnictwa

Wrzesień 2018:
Ewaluacja wewnętrzna

Czerwiec 2019:
Ewaluacja wewnętrzna