BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Dokumenty szkolne

Statut V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (tekst ujednolicony, aktualizacja:  11 grudnia 2017)

  Ceremoniał Wewnątrzszkolny

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

  Kodeks Ucznia

  Regulamin Klubu Wolontariusza "Jesteśmy z Wami"

Procedury

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

Procedura gromadzenia informacji o jakości pracy nauczyciela

Procedura monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Procedura realizacji zajęć do wyborów przez uczniów

Procedura obserwacji zajęć

Procedura kontroli wynikajacych z nadzoru pedagogicznego

Procedura doboru kadry pedagogicznej

Procedura wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura warunków, trybu udzielania zezwoleń oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Procedura organizowania wycieczek szkolnych

Procedura wyjść do obiektów sportowych znajdujących się poza szkołą

Procedura organizowania i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych

Procedura postępowania w razie wypadku

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży

 Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Procedura ewaluacji wewnętrznej

Procedura monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Procedura modyfikowania koncepcji pracy szkoły

Procedura tworzenia programu wychowawczego i programu profilaktyki

Procedura współpracy między szkołą a rodzicami

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Procedura tworzenia programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły