BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Oddziały dwujęzyczne

Admin .

W V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (C1-C2) oraz kilka przedmiotów (biologia, geografia, chemia, wos) nauczanych częściowo w języku angielskim.
W oddziałach tych uczniowie są przygotowywani do zdawania na egzaminie maturalnym języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym a także wymienionych powyżej przedmiotów dwujęzycznie
Nauczanie dwujęzyczne odbywa się metodą CLIL.

Co to jest CLIL?
CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?
- Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
- Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka angielskiego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego na poziomie C1 z elementami C2.
- Przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego zarówno z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych, jak i z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
- Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w języku angielskim - do studiów w Polsce i za granicą.
- Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w V LO?
- Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego (6 -8 godzin w tygodniu) z podziałem na grupy.
- W klasach po szkole podstawowej, nauczamy następujące przedmioty dwujęzycznie na poziomie podstawowym: biologia, chemia, geografia i WOS.
- Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka
angielskiego.
- Realizujemy projekty w języku angielskim.
- Organizujemy międzynarodowe spotkania ze studentami.
- Bierzemy udział w projektach Erasmus.
- Stosujemy aktywizujące metody pracy.
- Korzystamy z dobrze wyposażonych sal językowych, komputerów, oprogramowania multimedialnego, nasi uczniowie uczą się języka angielskiego w laboratoriach językowych.
- Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznyc
- Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się.

KADRA DWUJĘZYCZNA
mgr Aneta Cupiał -język angielski, biologia dwujęzyczna,
mgr Jolanta Karcz -język angielski, chemia dwujęzyczna
mgr Agnieszka Sierpińska -język angielski, geografia dwujęzyczna
mgr inż. Michał Witkowski -język angielski, wiedza o społeczeństwie dwujęzyczna
dr Janusz Siwiorek -język angielski
mgr Małgorzata Przeździk-Zynek -język angielski, język angielski w biznesie
mgr Emilia Fryżlewicz -język angielski,
dr Marta Nowak-Mazurkiewicz- język angielski
mgr Monika Ściupider-Lewkowicz –język angielski

LEKCJE W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH PROWADZONE METODĄ CLIL
Celem tych lekcji zawsze jest praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu biologii, geografii, chemii i WOS-u. W czasie lekcji zaprezentowane są autorskie materiały dydaktyczne wypracowane przez nauczycieli uczących przedmiotów dwujęzycznych. Nacisk kładzie się na kształcenie dwutorowe, na integrację treści przedmiotowych z językiem obcym. Uczniowie zatem rozwijają się w obu obszarach : danego przedmiotu i języka obcego. Elementy lekcji CLIL często określa się jako cztery C:
• Content/Treść – gwarantuje postęp w obszarze wiedzy, umiejętności, rozumienia,
• Communication/Komunikacja – zapewnia użycie języka w celu nauki podczas nauki języka,
• Cognition/Poznawanie – nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się,
• Culture/Kultura – rozwijanie innych kompetencji, m.in. międzykulturowych, estetycznych.
Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem a ich celem jest komunikacja zbliżona do prowadzonej w naturalnych warunkach. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne i stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Zobacz jak wygląda nauczanie w praktce, a jak w teorii

Drukuj

Nauczanie dwujęzyczne w praktyce i teorii – konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

Janusz Siwiorek, Foto: Karina Mucha .

Dnia 18 grudnia 2017 roku w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja poświęcona tworzeniu oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych – Nauczanie dwujęzyczne w praktyce i teorii. Wśród zaproszonych gości oprócz Dyrektorów Szkół Podstawowych znalazła się Pani Elżbieta Gęca – Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Po przywitaniu gości przez Dyrektora V Liceum – mgr Annę Ornat i wprowadzeniu w problematykę organizacji oddziałów dwujęzycznych Nauczyciele Zespołu Przedmiotowego Języka Angielskiego przedstawili Aspekty prawne nauczania dwujęzycznego będące podstawą do zorganizowania tego rodzaju nauczania w szkołach oraz podzielili się doświadczeniami V Liceum w tym zakresie. Po części teoretycznej Uczestnicy konferencji wzięli udział w części praktycznej – lekcjach pokazowych prowadzonych dwujęzycznie ­– biologia, chemia, geografia i wiedza o społeczeństwie, poprzez które przedstawiona została organizacja jednostek lekcyjnych w dwóch językach. Następnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, na którego początku Uczniowie V Liceum podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie dwujęzycznego uczenia się. Panel pozwolił wszystkim Uczestnikom konferencji na wymianę doświadczeń w zakresie organizacji procesu nauczania dwujęzycznego w szkole.

Dzięki konferencji przybliżona została problematyka edukacji dwujęzycznej przede wszystkim po zmianach w zakresie funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która umożliwia tworzenie oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych. V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej jest już gotowe do przyjęcia przyszłych absolwentów tychże oddziałów, aby umożliwić im kontynuowanie kształcenia dwujęzycznego.

 

Nauczanie dwujęzyczne - podstawa prawna

Nauczanie dwujęzyczne w V LO

Nauczanie dwujęzyczne - projekty

Nauczanie dwujęzyczne w praktyce

Sprawdzian kompetencji językowych