BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Nauczanie dwujęzyczne

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Projekt Nauczanie Dwujęzyczne zapoczątkowany został przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i jest kontynuowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dwujęzyczność
to opanowanie dwu języków w takim stopniu, jak społecznie ekwiwalentni ich jednojęzyczni nosiciele. Polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami komunikacji.

Nauczanie dwujęzyczne
polega na prowadzeniu zajęć w dwóch językach, gdzie głównym jest język ojczysty, a dodatkowe elementy (całe jednostki lekcyjne, tematyczne lub ich części- w zależności od przedmiotu) wprowadzane są w języku angielskim. Dzięki temu omawiany temat jest przez ucznia przyswajany w obu językach jednocześnie, co wydatnie wpływa na umiejętności komunikacyjne oraz poszerza słownictwo o ściśle tematyczne, fachowe, związane z daną dziedziną nauki, sztuki, itp. To uzupełnianie i rozszerzanie wcześniej nabytej wiedzy językowej i wiedzy o świecie na podstawie zrozumienia kontekstu komunikacyjnego i sytuacyjnego.

Dobra znajomość języka obcego nauczana metodą tradycyjną pozwala jedynie „mówić w tym języku”. Znajomość języka obcego poznawana  metodą edukacji dwujęzycznej uczy rozwiązywać w tym języku problemy, co współcześnie uznawane jest za niezbędną umiejętność i kompetencję w wykonywaniu  większości nowoczesnych zawodów oraz w pracy i studiach zagranicznych.

V LO  prowadzi oddziały dwujęzyczne od roku 2009. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to: biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, literatura angielska i zajęcia z wychowawcą. W klasie pierwszej wszystkie w/w przedmioty  nauczane są  na poziomie podstawowym, natomiast od klasy drugiej uczniowie dokonują wyboru jednego z trzech przedmiotów - biologia chemia, geografia, którego  chcą uczyć się na poziomie rozszerzonym. Realizując wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym, umożliwia to zdawanie matury z tego przedmiotu w języku angielskim dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych.
Nauczanie dwujęzyczne służy dwojakim celom: skuteczniejszemu przyswojeniu materiału i języka w trakcie zajęć pozajęzykowych (przyrodniczych). Język obcy stanowi tutaj integralny element nauczania tych przedmiotów. Nauczyciele prowadzą zajęcia w języku polskim oraz wprowadzają terminologię i inne informacje w języku angielskim z zakresu nauczanego przedmiotu. Zajęcia w klasach prowadzą nauczyciele specjaliści z dodatkowym przygotowaniem nauczania dwujęzycznego.

NAUKA W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY:

  • zwiększa umiejętności posługiwania się i korzystania ze źródeł wiedzy w języku angielskim,
  • pogłębia wiedzę o krajach anglojęzycznych,
  • zapewnia preferencyjne punkty w rekrutacji na polskie wyższe uczelnie,
  • daje dodatkową szansę studiowania w krajach anglojęzycznych i innych,
  • kształci absolwentów dwujęzycznych posługujących się biegle językiem angielskim, co pozwoli im na lepszy start w następnym etapie edukacyjnym. Biegła znajomość języka wymagana jest na studiach Erasmusa,
  • umożliwia uczniom zdawanie matury dwujęzycznej,
  • przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów Cambridge English na specjalnych zajęciach laboratoryjnych,
  • umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, wrażliwości kulturowej i komunikacji czyli tzw. umiejętności miękkich, które wraz z językowymi stanowią atrakcyjny kapitał na współczesnym rynku zatrudnienia,
  • wdraża do krytycznego myślenia – rozumienie logicznych powiązań pomiędzy zagadnieniami


Kadra dwujęzyczna:

mgr Aneta Cupiał - język angielski, biologia dwujęzyczna, literatura angielska
mgr Jolanta Karcz - język angielski, chemia dwujęzyczna
mgr Agnieszka Sierpińska - język angielski, geografia dwujęzyczna
mgr inż. Michał Witkowski - język angielski, wiedza o społeczeństwie dwujęzyczna
mgr Janusz Siwiorek - język angielski
mgr Małgorzata Przeździk-Zynek - język angielski, język angielski w biznesie, literatura angielska
mgr Emilia Fryżlewicz - język angielski, język angielski w biznesie, język angielski w medycynie, literatura angielska

Film promujący nauczanie dwujęzyczne:

Więcej informacji: http://www.ore.edu.pl/

A tak uczymy i bawimy się w oddziałach dwujęzycznych:

Nauczanie dwujęzyczne w praktyce i teorii – konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych:

Dnia 18 grudnia 2017 roku w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja poświęcona tworzeniu oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych – Nauczanie dwujęzyczne w praktyce i teorii. Wśród zaproszonych gości oprócz Dyrektorów Szkół Podstawowych znalazła się Pani Elżbieta Gęca – Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Po przywitaniu gości przez Dyrektora V Liceum – mgr Annę Ornat i wprowadzeniu w problematykę organizacji oddziałów dwujęzycznych Nauczyciele Zespołu Przedmiotowego Języka Angielskiego przedstawili Aspekty prawne nauczania dwujęzycznego będące podstawą do zorganizowania tego rodzaju nauczania w szkołach oraz podzielili się doświadczeniami V Liceum w tym zakresie. Po części teoretycznej Uczestnicy konferencji wzięli udział w części praktycznej – lekcjach pokazowych prowadzonych dwujęzycznie ­– biologia, chemia, geografia i wiedza o społeczeństwie, poprzez które przedstawiona została organizacja jednostek lekcyjnych w dwóch językach. Następnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, na którego początku Uczniowie V Liceum podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie dwujęzycznego uczenia się. Panel pozwolił wszystkim Uczestnikom konferencji na wymianę doświadczeń w zakresie organizacji procesu nauczania dwujęzycznego w szkole.

Dzięki konferencji przybliżona została problematyka edukacji dwujęzycznej przede wszystkim po zmianach w zakresie funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która umożliwia tworzenie oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych. V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej jest już gotowe do przyjęcia przyszłych absolwentów tychże oddziałów, aby umożliwić im kontynuowanie kształcenia dwujęzycznego.

Janusz Siwiorek